ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение "Тера" към „Резиденция Тера“ЕООД започва дейността си в началото на 2016 година.

На 23.03.2016г. получава лицензия (№ 2016121288) от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

Център за професионално обучение предлага висококачествено обучение по 19 професии и 38 специалности. В центъра работят висококвалифицирани кадри и сътрудници. Те провеждат обучения в: редовна, задочна и дистанционна форма.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Развитие на лидерските позиции на Център за професионално обучение "Тера" на пазара на образователни, научни и консултантски продукти и услуги в областта на икономиката, администрацията, управлението и туризма.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ

Повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и собствено "ноу-хау" в подготовката на кадри. ЦПО се стреми да работи на нивото на добрите практики в развитието, управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и отделния човек.

 

ВИЗИЯ И МИСИЯ

ВИЗИЯ

ЦПО „Тера“ вижда бъдещето си като лидер сред институциите занимаващи се с професионално обучение на кадри в различни направления.

МИСИЯ

„Инвестиции в човека“e водещото мото в програмата за развитието на Център за професионално обучение "Тера".

I. ЦПО „Тера“ е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

Това означава:

1. Да подпомага цялостно интелектуално развитие на своите курсисти, да развива тяхната грамотност в най-широк смисъл, като задава високи стандарти за духовен живот в условията на новия свят на знанието и информацията.

2. Да предоставя на своите курсисти знания и умения, така че те творчески да решават проблемите на настоящето и бъдещето в различните области на своето развитие.

3. Да подкрепя мотивацията на своите курсисти да продължат образованието през целия си живот. Да предоставя както на тях, така и на всички заинтересовани граждани възможности за продължаващо обучение, което да осъвременява и конкретизира на академично равнище техните знания и умения, в синхрон с потребностите на практиката.

II. ЦПО „Тера“ е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран преподавателски състав.

Приема за свои цели:

1. Да поощрява и залага високи критерии за творческо развитие на своя преподавателски състав, да създава среда на взаимна съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценяване на ползите от богатото разнообразие на хора и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж да се служи на центъра.

2. Да създава материални и други условия за издигане на престижа и самочувствието на членовете на своя преподавателски състав като хора с важен и уникален принос в общественото развитие, при справедлива оценка на труда на всеки.