НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО"ТЕРА" КЪМ "РЕЗИДЕНЦИЯ ТЕРА" ЕООД

№ по ред Необходими документи за записване в курс за професионално обучение
1. Документ доказващ минимална възраст, навършени 16 години/копие на лична карта за коректност на данните на обучаемото лице/
2. Досегашни дипломи и документи, удостоверяващи завършване на образование и професионална квалификация/копие от дипломата за завършено средно образование/
3. Платена такса за обучение по банкова сметка на ЦПО или на място.
4. Документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидатите /чл. 14, ал. 3 от ЗПОО - медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за обучаемото лице /
5. Актуална снимка, паспортен формат  - 3 бр.
6. Заявление за участие в квалификационен курс/по образец на ЦПО /
7. Свидетелства за правоспособност /при необходимост /

ОБРАЗЦИ ИЗДАВАНИ ОТ ЦПО"ТЕРА" КЪМ "РЕЗИДЕНЦИЯ ТЕРА" ЕООД

1

2

11

22