1

Център за професионално обучение "Тера" предлага езикови курсове

Английски език

Aнглийски език по водещата система на Oxford University Press New English

1 Английски език ниво А1,А2 и В1-300 учебни часа

2 Английски език ниво А2,В1и В2-300 учебни часа

3 Английски език ниво В1,В2 и С1-300 учебни часа

Като всяко ниво е с хорариум 100 учебни часа, в 5 нива – от Elementary до Advanced. Съдържа учебник, учебна тетрадка с мултиром, аудио дискове, тестове, сайт с ресурси за курсистите.

Описание на учебната система по нива 

Нива Граматика Лексика
New English File Elementary (A1)1an
 • Глаголът "съм" - Verb "to be" 
 • Притежателни местоимения - Pоssessive Pronouns
 • Определителен и неопределителен член – Articles
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Спомагателен глагол мога/не мога - Can/Can't
 • Минало просто време - Past Simple Tense 
 • Правилни и неправилни глаголи - Regular&Irregular Verbs
 • Сегашно продължително време - Present Continuous Tense
 • Има /за наличие/ - There is/are
 • Броими и неброими съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко - How many/some – any
 • Бъдещи конструкции – Futurity
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense
 • Числа
 • Държави и националности
 • Предмети от ежедневието
 • Професии
 • Семейство
 • Дневен режим
 • Дати и часове
 • Глаголни фрази
 • Къщата
 • Градът
 • Храна
New English File Pre-Intermediate (A2)2an
 • Сегашно просто, сегашно продължително и сегашно перфектно време (present simple, present continuous, present perfect)
 • Минало просто време (regular and irregular verbs), минало продължително и минало перфектно време (past continuous, past perfect)
 • Начини за изразяване на бъдеще време (намерения, предложения, предвиждания, планове)
 • Модални глаголи (задължение, съвет) - have to, must, may,might, should
 • Герундий и инфинитив
 • Условно наклонение (първи и втори тип)
 • Страдателен залог (passive voice/present and past simple)
 • Непряка реч (reported speech) - твърдения и въпроси
 • Изразяване на количество (much, many, a lot of, a little, a few, enough)
 • Фразеологични глаголи
 • Други конструкции (used to; so/neither + auxiliary + subject)
 • език в класна стая
 • Личностни прилагателни
 • Тялото
 • Празник
 • Противоположни глаголи
 • дрехи
 • Противоположни прилагателни
 • Глаголи + неограничено множество или -ing
 • Объркващи глаголи
 • Животни
 • получавам
 • Фразеологични глаголи
New English File Intermediate (B1)3an
 • Съпоставяне на сегашно просто и сегашно продължително време
 • Съпоставяне на минало просто, минало продължително и минало перфектно време
 • Съпоставяне на минало просто и сегашно перфектно време
 • Въвеждане на сегашно перфектно продължително време
 • Начини за изразяване на бъдеще време
 • Сравнителни и превъзходни форми на прилагателните имена
 • Модални глаголи за задължение, заключение, способност и вероятност
 • Условни наклонения и клаузи за бъдеще време
 • Изразяване на количества
 • Непряка реч
 • Страдателен залог
 • Видове подчинени изречения
Въпросителни изречения с "нали" и непреки въпроси
 • Храни и готвене
 • Пари
 • Зависимите предлозите
 • Връзки
 • Тялото
 • Къщи
 • работа
 • личност
 • транспорт
 • спорт
 • кино
 • образование
 • Фразеологични глаголи
New English File Upper-Intermediate (B2)4an
 • Сегашни перфектни времена
 • Употреба на прилагателни като съществителни имена и словоред на прилагателните
 • Разказвателни времена
 • Наречия
 • Страдателни структури
 • Бъдеще перфектно и продължително време
 • Условно наклонение
 • Модални глаголи
 • Глаголи на сетивата
 • Глаголни структури
 • Непряка реч
 • Определителен и неопределителен член
 • Неброими съществителни и съществителни имена в множествено число
 • Изразяване на количество
 • Подчинени изречения
 • Отделни упражнения с фразеологични глаголи
 • Характер
 • Здраве и лечение
 • Дрехи и мода
 • Престъпление и наказание
 • Времето
 • Чувства
 • Човешкото тяло
 • Музика
 • Медии
 • Града
 • Бизнес и реклама
New English File Advanced (C1)5an
 • Лекционни маркери; използването на спомагателния глагол има; местоимения.
 • Миналото: повествователни времена, използвани за и би; използването на GET; дистанциране.
 • Спекулации и приспадане; добавяне акцент (1) инверсия; нереални употреби на последните времена.
 • Лекционни маркери (2) наречия и обстоятелствен изрази; глагол + обект + инфинитив или герундиум; условни изречения.
 • Разрешение, задължение и необходимост
 • Глаголи на сетивата
 • Сегашни деятелни причастия и инфинитив
 • Изразяване на бъдещи планове
 • Елипса и заместване
 • Добавяне акцент(2)
 • Съществителни: Съединението и притежателни
 • Форми
 • Така и като
 • Сравнение
 • личност
 • работа
 • Фрази с GET
 • Конфликти и война
 • Звуци и човешкия глас
 • Изрази с времето
 • Пари
 • Телефони и технологии
 • представки
 • Пътувания и туризъм
 • въпроси за животни
 • Приготвянето на храна

ТЕСТ И ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ

В края на курса всеки ученик получава индивидуален тест и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от текущите тестове и финалния изпит и са придружени с личния коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ

Завършилите успешно курса получават сертификат, издаден от ЦПО"Тера", който е официален документ, доказващ съответното езиково ниво според изискванията на Общата европейска езикова рамка - CEF.

Немски език

Преподава се по учебна система по немски език – „Menschen“ .Системата  Menschen е на немското издателство Hueber, съвременна система с увлекателни текстове, предназначена за чужденци изучаващи немски език. Състои се от 6 учебника, всеки от които е разделен на две части и усвояването им води от ниво А1 до ниво В1 според Европейската езикова рамка. Menschen съдържа учебник  и мултиром, които спомагат за развиване на уменията слушане с разбиране, както и улесняват общуването на немски език.

Описание на учебната система по нива 

Курсовете по системата Menschen се предлагат в  три нива, както следва:   ниво А1  A2  B1 по Общоевропейската езикова рамка.

Menschen 1 и Menschen 2 извеждат до ниво А1  и подготвят за новите изпити „Start Deutsch 1 and 2, също така и за Zertifikat Deutsch. Урочните единици са кратки и имат ясна структура. Всеки урок започва с забавна илюстрирана история, която дава възможности за идентификация, съдържа културно – исторически факти.

Menschen 3 и Menschen 4 извеждат на ниво А2 и подготвят за изпита „ Start Deutsch 2”. В тези две части се появяват нови герои, които по забавен начин ни представят актуални теми като спорт, коли, пътуване, банкови сделки и други.

Menschen 5 и Menschen 6 извеждат на ниво В1 и подготвят за изпита Zertifikat Deutsch. Тази част съдържа много преговорни упражнения и примерни текстове за Zertifikat Deutsch. По забавен начин представени актуални теми като здраве, забавление, дом и работа.

Немски език ниво А1,А2 и В1-300 учебни часа

 2

ТЕСТ И ИЗПИТЕН ПРОТОКОЛ

В края на курса всеки ученик получава индивидуален тест и изпитен протокол. Те съдържат обобщените резултати от текущите тестове и финалния изпит и са придружени с личния коментар и препоръки на преподавателя.

СЕРТИФИКАТИ 

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на езика).