Ключови компетентности

Ключова компетентност (КК) Тема Брой часове
Общуване на роден език

- Делова кореспонденция

- Комуникационни умения

- Презентативни умения

- Умения за водене на преговори

- Формиране на позитивен модел за общуване в работна среда

- Делово общуване в бизнеса

16

16

16

16

16

16

Общуване на чужди езици

- Английски език ниво А1,А2 и В1

- Английски език ниво А2,В1и В2

- Английски език ниво В1,В2 и С1

- Немски език ниво А1,А2 и В1

300

300

300

300

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

- Статистически методи за управление на процеси

- Основни познания по математика и приложение на математиката в ежедневието и в трудовия процес

30

30

Дигитална компетентност

- Компютърна грамотност

- CorelDraw

- Photo Shop

- Auto CAD

- Умения за работа на MS Word, Excel и Internet

- Умения за работа с WEB дизайн

 

45

45

45

45

45

45

 

Умение за учене

- Поведенчески умения и екипна ефективност

- Умения за работа в екип

- Обучение на обучаващи

- Ефективно управление на времето

- Умения за работа в условия на стрес

- Учене през целия живот

- Управление на ефективни екипи

30

30

30

30

30

30

30

Обществени и граждански компетентности

- Техники за преодоляване на стреса

- Умения за успешно решаване на конфликти

- Управление на човешките ресурси

30

30

40

Инициативност и предприемачество

- Бизнес комуникации

- Лидерство

- Реклама и PR

- Подготовка,изработване и управление на проекти

- Предприемачество

30

30

30

30

30