Система за управление на качеството

1 Февруари 2019

Център за професионално обучение "Тера" към "Резиденция Тера" внедри система за управление на качеството ISO 9001.

Изменение на издадена лицензия

27 Януари 2017

Център за професионално обучение "Тера" към "Резиденция Тера" измени и допълни своята лицензия с нови 10 професии и 27 специалности.

Дoставчик на обучения

18 Януари 2017

Център за професионално обучение "Тера" към "Резиденция Тера" е включен в списъка на доставчиците на обучения по професионална квалификация и ключови компетентности към Агенцията по заетостта, за обучения чрез ваучери по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Програма "Аз мога повече"

12 Юли 2016

Според съобщение на Агенция по заетостта програмата за обучения на заети лица с ваучери ще стартира през септември 2016г. Обученията ще са по професия, езици и информационни технологии. Кандидатстването ще е по електронен път. Предвижда се обучаващите се да доплащат по около 15% от стойността на курса си.

Курс по растителна защита за продукти от професионална категория на употреба

25 Април 2016

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира провеждането на курсове за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Тема на обучение: "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

 • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
 • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
 • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.

Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията

За повече информация или записване можете да се свържете с нас на телефони: 88 6061869,89 6184053,87 6181964 или чрез нашата контактна форма.Заявление за включване в курс: изтегли

Курсове 150 часа

`
23 Април 2016
Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира курс с продължителност от 150 часа необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Теми на обучение:

 • темите свързани с изисквания на европейското и национално законодателство при потреблението на вода в селското стопанство, водостопански изследвания в хидромелиорациите, водомерни съоръжения;
 • темите свързани с представяне на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни техники и технологии, методи за намаляване на загубите на вода;
 • темите свързани с обмяна на опит при използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна

Продължителност: 150 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс от 150 часа:

 • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните
 • Удостоверение по образец на Министeрство на образованието и науката

За повече информация или записване можете да се свържете с нас на телефони: 88 6061869,89 6184053,87 6181964 или чрез нашата контактна форма.Заявление за включване в курс: изтегли

Семинари с продължителност 8 или 18 часа за обучение

12 Април 2016

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира семинари с продължителност 8 или 18 часа за обучение необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Тема на обучение:

 • темите свързани с къси вериги на доставки и създаване на групи и организации на производители;
 • темите свързани с основни рискове в земеделието, методите за превенция и за управление на риска;
 • темите свързани с опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по Натура 2000, и земеделие с висока природна стойност;
 • посещения на стопанства с приоритет на темите свързани с обмяна на опит при биологичното земеделие;
 • темите свързани с изисквания на европейското и национално законодателство при потреблението на вода в селското стопанство, водостопански изследвания в хидромелиорациите, водомерни съоръжения;
 • темите свързани с представяне на енергоефективни техники и технологии на производство и методи за намаляване на разходите на енергия в селското стопанство;
 • темите свързани с обмяна на опит при използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;
 • темите свързани с обмяна на опит при използване на енергоефективна земеделска техника и технологии за обработка на почвата и за прибиране на реколтата;
 • темите свързани с обмяна на опит при използването на странични продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини;
 • темите свързани с представяне на технологии и специализирана техника за обработване на почвата/стърнищата с цел запазване на хумуса; управление на деградиралите земеделски земи чрез биологична рекултивация с характерни за района тревни видове;
 • темите свързани с обмяна на опит при технологии, техники и съоръжения за подобряване на съхранението и прилагането на оборски тор и въвеждане на нисковъглеродни практики за преработка на оборски тор, например компостиране, преработка в биогаз в анаеробни условия;

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна

Продължителност: 8 и 18 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс:

 • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните
 • Удостоверение по образец на Mинистерство на образованието и науката

 За повече информация или записване можете да се свържете с нас на телефони 88 6061869,89 6184053,87 6181964 или чрез нашата контактна форма.Заявление за включване в курс: изтегли

Курсове за обучение с продължителност 30 часа

09 Април 2016

Център за професионално обучение"Тера" към "Резиденция Тера"ЕООД организира курсове за обучение с продължителност 30 часа за обучение необходим за кандидатстване по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

Тема на обучение: 

 • темите свързани с основни рискове в земеделието, методите за превенция и за управление на риска;
 • темите свързани с представяне на добри практики или изградени съоръжения по подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
 • темите свързани с фактори на почвената ерозия и методи за предотвратяване;
 • темите свързани с представяне на противоерозионни практики, съобразно с почвените условия и отглежданите култури, подходяща земеделска техника за прилагане на противоерозионни практики;
 • темите свързани с изисквания на европейското и национално законодателство при потреблението на вода в селското стопанство, водостопански изследвания в хидромелиорациите, водомерни съоръжения;
 • темите свързани с представяне на водоспестяващи и енергоспестяващи поливни техники и технологии, методи за намаляване на загубите на вода;
 • темите свързани с обмяна на опит при използване на поливна техника и технологии с нисък разход на вода;

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс:

 • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните
 • Удостоверение по образец на Mинистерство на образованието и науката

 За повече информация или записване можете да се свържете с нас на телефони 88 6061869,89 6184053,87 6181964 или чрез нашата контактна форма.Заявление за включване в курс: изтегли

Агроекология

02 Април 2016

Тема на обучение: "Усъвършенстване знанията по агроекология"

Задължителен по мярка 214 "Агроекологични плащания"

Форми на обучение:

 • Присъствена
 • Дистанционна

Продължителност: 30 учебни часа

Издавани документи при успешно завършване на курс:

 • Удостоверение по образец, признат от Държавен Фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните
 • Удостоверение по образец на Министeрство на образованието и науката

За повече информация или записване можете да се свържете с нас на телефони 88 6061869,89 6184053,87 6181964 или чрез нашата контактна форма.Заявление за включване в курс: изтегли